Кандидтстване

Обучаващ в ЦПО може да бъде всяко лице, отговарящо на изискванията на чл.14, ал. 2 и 3 и чл.15, ал. 2 от Закона за Пиерофесоинално Образование и Обучение .

В съответствие с чл.14 от ЗПОО кандидатите за обучение в ЦПО трябва да отговарят на следните условия:

  1. Минималната възраст на кандидата в годината на кандидатстването е 16 г.
  2. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Изискванията се определят с наредба на министъра на здравеопазването след съгласуване с министъра на образованието, младежта и науката.
  3. Входящото образователно равнище на кандидата е завършен клас от основното или средното образование, завършена степен на образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


Кандидатите за обучение подават в ЦПО следните документи:

  1. Заявление-Декларация (по установен образец) за приемане за обучение;
  2. Документи за завършено образователно и квалификационно равнище;
  3. Актуална снимка (може и на електронен носител - формат  *.jpg);
  4. Медицинско свидетелство.