Работник в растениевъдството

Код 6211102 – Първа степен на професионална квалификация

Работника в растениевъдството с първа степен на професионална квалификация взема участие в дейностите по обработване на почвата, сеитба и засаждане, наторяване, напояване, водене на борба с болести и неприятели, прибиране на готовата продукция, извършване на първична заготовка и съхраняване на земеделска продукция, посевен и посадъчен материал, поддържане на работни и транспортни средства и оборудване при технологични операции и товаро-разтоварни дейности, поддържане на ред и чистота на работното място и спазване на правилата по безопасност на труда. За упражняване на професията „Растениевъд”, първа степен на професионална квалификация, се изисква лицето да бъде физически и психически годно, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Растениевъд” може да продължи обучението си за придобиване на втора степен на професионална квалификация. Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Растениевъд” може да продължи обучението си по друга професия от професионално направление „Селско стопанство”, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички направления, отрасловата задължителна професионална подготовка, както и част от специфичната професионална подготовка се зачита. Придобилият втора степен на професионална квалификация по професия „Растениевъд” може да продължи обучението си за придобиване на трета степенна професионална квалификация по професията „Техник-растениевъд”, като  проведената професионална подготовка се зачита. За управление на трактор, както и за работа с други селскостопански машини, обучаваните трябва да притежават правоспособност за водач на МПС категории „Ткт”, „Твк” и „В” според изискванията на Наредба 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 42 и 96 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 2008 г.).

За обучение по професията „Растениевъд” с придобиване на първа степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище за ученици и за лица навършили 16 години е завършен шести клас или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗНЗ и не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.