Основни и довършителни работи

Код 5820801 – Първа степен на професионална квалификация

На помощника в строителството с първа степен на професионална квалификация се възлагат дейности, които изискват: използване на ръчен труд, физически усилия, спазване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, на живота и здравето – своя и на останалите в екипа. В своята работа помощникът в строителството изисква ръчни инструменти, крачни и ръчни превозни средства за транспортиране на хора и товари, лични предпазни средства и други. Важни личностни качества за упражняване на професията са сръчност, акуратност, съобразителност, самообладание и търпение в аварийни ситуации, издръжливост. За упражняване на професията „Помощник в строителството”, първа степен на професионална квалификация, се изисква лицето да бъде физически годно, което се удостоверява с медицинско свидетелство.
Придобилият първа степен на професионална квалификация може да продължи обучението си за повишаване на квалификацията си по професии от професионално направление „Строителство”.

Минималното входящо образователно равнище за ученици е завършен четвърти клас и не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.
За лица, завършили професионално обучение по професията „Помощник в строителството” от професионално направление 582 „Строителство” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО, както и за лица с професионален опит по тази професия е необходимо надграждащо обучение, включващо усвояване на компетенции, които кандидатът на обучение не притежава до този момент.

  • Професионалното обучение за придобиване на степен на професионалната квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията.
  • Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат по националните изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.
  • Завършването на професионалното обучение за придобиване на степен на професионалната квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.