Зидария

Код 5820304 – Втора степен на професионална квалификация

Работниците, придобили квалификация по професията „Строител” се реализират в жилищното и друго строителство. Те изпълняват трудови дейности самостоятелно или в екип. Отговарят за поверената техника, инструменти и материали. Важни за професията личностни качества са: нагласа за спазване на трудова и технологична дисциплина, лоялност, инициативност, бързо реагиране в непредвидени ситуации.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация обучението може да се продължи с обучаване по друга специалност или по професия 582010 „Строителен техник” за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

За обучение по професията „Строител” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За лица над 16 години минималното входящо образователно равнище е по завършен клас от средното образование (10 клас) или завършено средно образование.

  • Професионалното обучение за придобиване на степен на професионалната квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията.
  • Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат по националните изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.
  • Завършването на професионалното обучение за придобиване на степен на професионалната квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.