За нас

снимка с хора

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

към „ВР-ПРОПЪРТИС” ЕООД – гр. Бургас
Лицензия № 200912786 на
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
.


 Съгласно ПМС 251/21.10.2009г. ЦПО към „ВР-ПРОПЪРТИС” ЕООД е одобрен доставчик на обучение по схема „АЗ МОГА” под номер 272 в списъка на одобрените доставчици за извършване на обучения за придобиване на професионална квалификация и под номер 264 в списъка на одобрените доставчици за извършване на обучения по ключови компетентности от Агенцията по заетостта за извършване на обучения срещу ваучери. Програмите, по които се водят обученията в ЦПО към „ВР-ПРОПЪРТИС” ЕООД са одобрени от Агенцията по заетостта. След успешно завършване на всяко обучение получавате диплом от Министерството на образованието.

Придобиването на допълнителна професия Ви дава възможност да използвате по-пълноценно възможностите си в съвременната динамична и разнообразна работна среда; Прави Ви по-конкурентноспособни и ценни на ограничения пазар на труда. Издаденото свидетелство за професионална квалификация е валидно в целия Европейски съюз.

Предлагаме Ви обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация по програма на Министерство на Образованието, в съответствие с Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, богата материална база, висококвалифициран преподавателски състав.

IMG 0001 1 IMG 0002 1 IMG 0003 1 IMG 0004 1

001 1 002 1 003 1 004 1